Контико лого

Имате въпроси? Позвънете ни на +359 2 832 21 00

Търсене

Декларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО за дължими данъци

От 01.01.2013г. Предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи на физически лица, подават декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ за всички данъци, които са задължени да удържат и внасят по реда на ЗДДФЛ, а не само за окончателни данъци в полза на чуждестранни лица по реда на чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ.

Обект на деклариране от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи следва да бъдат:

- окончателните данъци, дължими върху доходи на местни и чуждстранни лица по реда на чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ;

- авансовия данък, дължим върху изплатени доходи от друга стопанска дейност и наеми или друго възмездно предоставяне на имущество или права. Не се декларира единствено удържаният данък за доходи от трудови правоотношения, за който се подава информация по реда на чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ (чл. 55, ал. 3)

Сроковете за внасяне на окончателния данък върху доходи на местни и чуждестранни физически лица.

Срока за внасяне е до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването/изплащането на дохода, без значение от вида на дохода и кой следва да удържи и внесе данъка (чл. 65, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 – изм. и чл. 67, ал. 1 – изм.).

Срок за подаване

Декларацията по чл. 55, ал. 1 се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци.

Място на подаване на декларацията за дължими данъци

Декларацията по чл. 55, ал. 1 се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, в която подлежат на внасяне дължимите данъци.

Декларацията по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ се попълва автоматично и можете да я генерирате от "Справки" - "Декларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО за дължими данъци" или от меню "Граждански договори" - "Платени суми" с филтър по период на плащане последен месец от тримесечието - "Справка за граждански договори" -  "Справка за кодове по вид плащане към НАП"

Хора, идеи и технологии,
заедно за създаване на
най-подходящото софтуерно
решение за всеки клиент.