Контико лого

Имате въпроси? Позвънете ни на +359 2 832 21 00

Търсене

Изменения в ЗДДС и ППЗДДС по повод на електронните фактури

В ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г. измененията в ЗДДС и ППЗДДС касаят прилагането на директива на Европейския съюз за улесняване на обмена на електронни документи. Вижте извадка от Чл. 78. на ППЗДДС

 
(10) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Гарантирането на автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурата или известието към фактурата по чл. 114, ал. 10 от закона могат да се осигуряват и чрез друга технология или процедура.
(11) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Приемането от получателя на електронни фактури и електронни известия към фактури се счита, че отговаря на изискванията на чл. 114 от закона, независимо дали приемането се извършва в писмена форма (официално или не) или чрез мълчаливо съгласие (чрез обработване или плащане на получените фактури и известия към фактурите).
 

Хора, идеи и технологии,
заедно за създаване на
най-подходящото софтуерно
решение за всеки клиент.