Контико лого

Имате въпроси? Позвънете ни на +359 2 832 21 00

Търсене
  • Активи
  • Активи

    Програмата КТК Активи изчислява амортизации по САП и ДАП по свободно дефинирани методи на амортизация.
    Автоматично осчетоводява начислените разходи.

    • Изтегляне:

    •  
    •  
    •  
    •  
    • Цени

Предимства

  • С помощта на КТК Активи следите паралелно счетоводните и данъчните амортизации. Софтуерът поддържа различни разходни норми, както за САПл, така и за ДАПл. Следи отчетна, остатъчна стойност, натрупана амортизация и др. Потребителят може да създава връзки между активите - при подмяна на резервна част или основен ремонт на ДМА.

    Програмата КТК Активи може да замразява активи за зададен от потребителя период и след това да ги връща отново към употреба, като за замразения период не се начислява амортизация. КТК Активи има множество номенклатури и разнообразни справки. Активите могат да да бъдат разделяни по различни признаци - МОЛ, местоположение, ЕКОС, по разходни центрове и др.

Основни функции

  • Базов модул

    Въвеждане основни данни за всеки актив – Инвентарен номер, име, дата на закупуване, дата на въвеждане в експлоатация, отчетна стойност, натрупана амортизация или балансова стойност към определена дата за активите, закупени предишни години, метод на амортизация по САП и ДАП, счетоводна сметка от група активи, документ за закупуване, доставчик, документ за отписване, причина за отписване, ЕКОС и др.

    Съставяне на произволни методи на изхабяване – линейни и нелинейни

    Отписване на продадени или изхабени активи

    Редакция в рамките на финансовата година на всички данни за амортизацията на активите – метод на изхабяване по САП и ДАП, отчетна стойност, балансова стойност и др

    .

    Извеждане на екран и печат на всички справки, необходими за следене на амортизационните отчисления, натрупаната амортизация, балансовата стойност към произволен текущ или бъдещ момент в рамките на финансовата година

    Отчитане на амортизационните отчисления по САП и ДАП, пресмятане на разлики, годишни разлики

    Разгъване на справката за амортизации за определен период по месеци – амортизация, натрупана амортизация, остатъчна стойност, норми

    Групиране на активите в справките за амортизации по сметка, по МОЛ, по местоположение и комбинации от трите

    Многофирмена работа

    Добавяне на нов актив към стар актив – основен ремонт или смяна на резервна част

    Настройка на периода за изчисляване на амортизациите – на 1,2, 3, 4, 6,12 месеца

    Настройка на видими и невидими колони, смяна на имената на колоните

    Справка за невалидни записи – несъгласуваност на въведените данни

    Приключване – изтриване на отписаните активи и преизчисляване на натрупаната амортизация и балансовата стойност за новата финансова година

    Опции

    Настройка на сметки за осчетоводяване – сметка за разход, сметка за натрупана амортизация

    Експорт на осчетоводяването на МО за амортизациите в текстов файл, за прехвърляне към счетоводния модул

    Печат на Мемориален ордер за начисляване на амортизациите за избрания период

    Обобщена справка – суми по сметки

    Отчитане на амортизационните отчисления по разходни центрове

    Възможност за "замразяване" на актив от дата до дата – в този период не се начисляват амортизации

    Печат на протокол за брак и за смяна на МОЛ

    Преоценка на активи по коефициенти по сметки

    Избор на метод на изчисляване – по дни или по месеци (текущ - ДАП или следващ), поотделно за САП и ДАП

    Въвеждане на валутен курс при закупуването на актива с цел формиране на финансови отчети по МСС 21 за ЕФЕКТИ ОТ ПРОМЕНИТЕ В ОБМЕННИТЕ КУРСОВЕ, за да се начисляват амортизациите по исторически курс

    История на активите – смяна на МОЛ, местоположение, сметки


  •  
  • Демо

    Наш консултант може да инсталира и конфигурира безплатно демо версия на избрани от вас продукти. Моля, използвайте формата за обратна връзка или посочените телефони в раздел Контакти, за да заявите своята демо версия.