Контико лого

Имате въпроси? Позвънете ни на +359 2 832 21 00

Търсене
 • Счетоводство
 • Счетоводство

  Програмата КТК Счетоводство позволява свободно да определяте нивото на детайлност на водене на счетоводство чрез аналитичност на сметки и формиране на разходни центрове.

  • Изтегляне:

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Цени

Предимства

 • Улеснения при въвеждане

Копиране на вътрешен документ с цялото му съдържание

По време на въвеждане на документ може да създавате
нова сметка и нов контрагент

Автоматично закриване на много разчети с маркиране
на редовете

Списък с често използвани пояснения към счетоводните
операции

Изтегляне на валутни курсове от сайта на БНБ за произволна
валута

Въведените документи веднага влизат в дневниците по ДДС
и във всички справки

Свободно съставяне на индивидуален сметкоплан на база на стандартно заложен

Дефиниране на материални и валутни сметки.

Разчетни сметки, обвързани със списъците на Контрагенти, Подотчетни лица, Материално-отговорни лица

Възможност за коригиране на всички въведени счетоводни записи и начални салда по сметки,

като промените автоматично се отразяват , без допълнителни обработки

Оборотите и салдата по сметки се записват автоматично и се актуализират в момента на въвеждане

 • Защита на данните

  Възможно е да се заключи и обезопаси съответен работен период, като се забрани въвеждане и корекция на счетоводни записи, преди избрана дата

  Проверки за валидност на всеки счетоводен запис, проверка за дублиран номер на документ-основание, дублиране на контрагенти, записи извън отчетния период и др.

  Автоматични обработки

  Месечно приключване на сметките от 6-та и 7-ма група - При всяко пускане се изтриват старите приключвателни операции за периода и се вземат нови. Обработкат може да се пуска многократно. 

  Пресмятане на средно-претеглена стойност по материални сметки

  Валутни разлики

Основни функции

 • Базов модул

  Многофирмена работа - създаване, добавяне, премахване и изтриване на фирми, работни копия и архиви

  Индивидуален сметкоплан до 6 нива на аналитичност, с възможност за обявяване на валутни и материални сметки - списък с мерки и валути

  Въвеждане на счетоводни операции на синтетично и аналитично ниво, неограничено по папки и период, с вътрешен документ и документ-основание, подчинен на вътрешния документ

  Неограничен брой счетоводни операции с различни дебит и кредит сметки в един и същ документ

  Възможност за коригиране на записи в произволен момент

  Генериране на автоматичен номер на документи, с единна номерация по групи

  Автоматично приключване по сметки – според настройка от потребителя

  Създаване на нови сметки и контрагенти по време на въвеждане на счетоводните записвания

  Стандартна оборотна ведомост – стойностна и количествена, от дата до дата, на произволно ниво на аналитичност

  Хронологична ведомост за всички, група или избрана сметка – по операции, по документи, по дати

  Главна книга - обороти по кореспондиращи сметки от дата до дата, на произволно ниво на аналитичност

  Експорт в Clipboard на данни от въвеждане, списъци и справки с цел прехвърляне в Excel или други програми

  Експорт на всяка справка в HTML, XML, Text формат

  Настройка на колони на всеки екран за въвеждане и на всяка справка - имена, размери и подредба, видими и невидими колони

  Вграден калкулатор

  Търсене във всяка колона, от всеки екран за въвеждане и във всяка справка по зададена точна стойност, диапазон, част от текст

  Печат на всеки екран за въвеждане и на всяка справка

  Опции

  Дефиниране на разчетни сметки – следене на салда на контрагенти на най-ниско ниво (по документи), хронология и обороти, справка за просрочия

  Справки по ДДС – автоматично осчетоводяване на ДДС, дневници, справка-декларация, дискета, обобщена справка за цялата година по месеци

  Автоматично изчисляване на валутни разлики в края на всеки месец

  Генератор на справки на ниво сч.записи с възможност за задаване на критерии за всяко поле – точна стойност, интервал, съдържание на част от текст в полето и др. Печат на генерираната справка през ескпорт

  Групиране на вътрешните документи и на документите-основание по договори, по сделки или по друг произволно избран признак

  Дизайнер на печата на справките – промяна и оформяне на изгледа на справките за печат по желание на потребителя

  Импорт от програмен продукт Офис Плюс Склад на издадените документи за период

  Експорт-импорт на данни между счетоводства (при положение, че сметкоплана е еднакъв и списъците с изключение на Контрагентите са еднакви в двете счетоводства)

  Импорт на данни от програма за труд и работна заплата КТК ТРЗ

  Импорт от други програмни продукти - цена по договаряне в зависимост от сложността на импорта

  Мрежова работа – еднократно за локалната мрежа

  Импорт от програмен продукт Офис Плюс - еднократно

  Прехвърляне на счетоводните данни и генериране на годишните финансови отчети по СС1

  Създаване на собствени финансови отчети на база салда и обороти по сметки и Профит център на чужд език


 • Демо

  Наш консултант може да инсталира и конфигурира безплатно демо версия на избрани от вас продукти. Моля, използвайте формата за обратна връзка или посочените телефони в раздел Контакти, за да заявите своята демо версия.